Könyvtárszabályzat

I. Használati jog

II. A könyvtár szolgáltatásai

III. A beiratkozás

IV. A szolgáltatások igénybevételi feltételeinek részletes leírása

V. A könyvtár olvasói terei, gyűjteményei

VI. Nyitva tartás 

I. Használati jog

1. "A kulturális örökséghez tartozó javak szellemi birtokbavétele minden ember alapvető joga. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők."
(1997. évi CXL törvény a kulturális javak védelméről...)

2. A Jókai Mór Városi Könyvtár használatának joga minden magyar és külföldi állampolgárt korlátozás és megkülönböztetés nélkül megillet.

3. A könyvtár használata tekintetében a Könyvtárhasználati Szabályzat előírásait kell figyelembe venni.

4. A Könyvtárhasználati Szabályzat módosítását minden magyar állampolgár kezdeményezheti. A módosítási javaslatot az intézmény igazgatójához levélben kell eljuttatni. Az intézmény vezetője minden esetben tájékoztatja a javaslattevőt arról, hogy a javaslat elfogadásra került-e, a módosítási javaslat beépült-e a Könyvtárhasználati Szabályzatba.

 

II. A könyvtár szolgáltatásai

1. A Jókai Mór Városi Könyvtárban megkülönböztetünk beiratkozáshoz kötött, és a beiratkozáshoz nem kötött szolgáltatásokat.

2. Beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatások:

 • a könyvtár megtekintése

 • a könyvtári feltáró eszközök (katalógusok) használata

 • informálódás a könyvtár és a könyvtári hálózat szolgáltatásairól

 • a szakrészlegekben elhelyezett dokumentumok helyben használata

 • fénymásolás A/4 15,- Ft kétoldalas 30,- Ft, A/3 30,- Ft kétoldalas 60,- Ft

3. Beiratkozással (olvasójeggyel) igénybe vehető szolgáltatások: (Ezek egy része ingyenesen, más része térítés ellenében illeti meg a beiratkozott olvasókat.)

4. Ingyenes szolgáltatások a beiratkozott olvasók számára:
a nyomtatott dokumentumok kölcsönzése

 • a hírlapolvasó használata

 • a helyismereti és zenei gyűjtemény használata

 • szaktájékoztatás kérése

 • könyvtárközi kölcsönzés

 • számítógépes adatbázisok használata

 • a tájékoztató szolgálat igénybevétele

5. Alap és megemelt beiratkozási díj:

 • nem nyomtatott dokumentumok (CD, VHS, DVD, LP, MC stb.) kölcsönzése (éves tagdíj + 400,- Ft)

6. Térítéses szolgáltatások a beiratkozott olvasók számára:

 • nyomtatás számítógépes adatbázisból 20,- Ft/oldal

 • internethasználat fél óra 200,- Ft egy óra 400,- Ft

 • szkennelés 50,- Ft/oldal

7. Egyéb szolgáltatások:

 • csoportos könyvtárlátogatások

 • irodalmi, művészeti, tudományos rendezvények

 

III. A beiratkozás

A beiratkozáshoz személyi igazolvány vagy útlevél szükséges. A 18 éven aluli diákoknak szülői jótállási nyilatkozat is kell. Egyéb kötelezően megadandó adatok: lakcím, munkahely, foglalkozás.
Beiratkozáskor a közölt adatokban bekövetkező változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.
A beiratkozáskor közölt személyes adatokat a könyvtár a személyi adatok védelméről szóló előírások figyelembe vételével kizárólag könyvtári célra használja, azt másnak át nem adja, más számára az adatokhoz való hozzáférést nem teszi lehetővé.
A könyvtár használatára jogosító olvasójegyet az olvasószolgálat állítja ki, illetve érvényesíti. Az olvasójegy a beiratkozástól számított egy naptári évig érvényes. Az olvasójegy másra át nem ruházható. Jelezni kell az olvasójegy elvesztését, mert az azzal való visszaélésért a felelősség a tulajdonost terheli. Az olvasójegy pótlása - elvesztés esetén - térítés ellenében történik (150,- Ft). Az újonnan kiállított olvasójegy érvényteleníti a korábban kiállítottat. Érvénytelen olvasójeggyel a kölcsönzés nem lehetséges. A beiratkozási díjat évente határozza meg a könyvtár.

Beiratkozási díj:

 • 1. Felnőtt olvasó 2000,- Ft

 • 2. Diák 1000,- Ft

 • 3. Kedvezményezett 1000,- Ft
  (nyugdíjas, munkanélküli, gyesen lévő)

 • 4. Olvasójegy 150,- Ft

Mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól:

 • 4. a 16 éven aluliak

 • 5. a 70 éven felüliek

 • 6. pedagógus igazolvánnyal rendelkezők

 • 7. fenntartó hivatal dolgozói

 • 8. más intézményben könyvtárosi munkakört betöltő dolgozók

 • 9. a Jókai Mór Városi Könyvtár dolgozói

 • 10. a társintézmények dolgozói

A nem nyomtatott dokumentumok állományrészből (CD, VHS, DVD stb.) kölcsönzők az 1. –6. pontban felsoroltak, az éves tagdíj mellé évi 800,- Ft kölcsönzői díjat fizetnek. A 7. –10. pontban felsorolt dolgozók számára a kölcsönzés ingyenes.
Diákoknak csak nappali tagozaton tanulók esetében jár a beiratkozási kedvezmény.

IV. A szolgáltatások igénybevételi feltételeinek részletes leírása

A kölcsönzés

A könyvek, a kézikönyvtári, olvasótermi és segédkönyvtári bélyegzővel ellátottak kivételével kölcsönözhetők. A kölcsönzési idő egy hónap, mely két alkalommal akár telefonon - ha nincs a dokumentumra előjegyzés - meghosszabbítható. Egy olvasójegyre egy alkalommal 6 dokumentum kölcsönözhető.
A kézikönyvtár és segédkönyvtár könyveit – lexikonok, enciklopédiák kivételével – hétvégén: szombaton 15 órától kedd 17:30 óráig kölcsönözzük. A Jókai- és helyismereti gyűjtemény dokumentumai nem kölcsönözhetők!
A folyóiratokat a legfrissebb számok kivételével hétvégén kölcsönözzük: szombaton 15 órától kedd 17:30 óráig. A régebbi évfolyamok egy hétre kölcsönözhetők.
A nem nyomtatott dokumentumok (CD, LP, MC, VHS, DVD) kölcsönzési ideje 48 óra (két nyitvatartási napra értve), és egy alkalommal 4 dokumentum kölcsönözhető.
Azok a beiratkozott olvasók, akik nem rendelkeznek állandó lakcímmel Magyarországon, nem kölcsönözhetnek hétvégén kézikönyveket, segédkönyveket, folyóiratokat, ill. nem nyomtatott dokumentumokat. (A dokumentum késedelmes visszahozása, elvesztése esetén a könyvtár hosszadalmasan és nehezen tudja érvényesíteni a kártérítési igényét.)
Amennyiben az igényelt művet már kikölcsönözték, azt az olvasó előjegyeztetheti. A beérkezésről értesítést kap. Az előjegyzéseket a könyvtár az igénylések sorrendjében elégíti ki.
A saját állományból nem kielégíthető olvasói igények könyvtárközi kölcsönzés útján is teljesíthetők a dokumentumok átkölcsönzése, vagy térítéses másolat formájában. A könyvtárközi kölcsönzés útján kiadott könyvek határidejét a kölcsönző könyvtár határozza meg. Azok a beiratkozott olvasók, akik nem rendelkeznek állandó lakcímmel Magyarországon, a könyvtárközileg kölcsönzött dokumentumokat helyben olvashatják.
A kölcsönzési határidőn túl visszaszolgáltatott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni. A késedelmes olvasó a lejárat határidejét követő második héten felszólítást kap a kölcsönzött dokumentumok visszahozására. Az első felszólításkor postaköltség, a másodszori és minden további figyelmeztetés esetén a postaköltség mellett késedelmi díj is fizetendő. Ha az olvasó ezek után nem sem teljesíti a beiratkozáskor vállalt kötelezettségét, a követelést peres eljárás útján érvényesítjük.
Könyvtári dokumentumok elvesztése és/vagy megrongálása esetén a 3/1975 (VIII. 17) KM-PM. sz. együttes rendelet 20-22 §-sai, és az azt kiegészítő közös irányelv (MK 1978/9. sz.) rendelkezéseinek megfelelően jár el a könyvtár.
Ezek szerint, ha

 • az elveszett dokumentumot egy másik példány érdemben pótolja, a felajánlott példány elfogadható

 • a dokumentum másolata érdemben helyettesíti az eredeti dokumentumot másolat is elfogadható

 • az elveszett dokumentum nem pótolható, a könyvtár a gyűjteményi értékének pénzben való megtérítését követelheti. Ez az összeg a dokumentum beszerzési áránál magasabb.

 

Helyben használat:

A könyvtár valamennyi részlegében elhelyezett dokumentumokat az olvasók maguk választják ki, de a könyvtárosok teszik vissza a helyére.
Az időszaki kiadványok korábbi számait, valamint a szabadpolcon nem található dokumentumokat a könyvtárostól kell kérni.
Ha a kért dokumentum külső raktárban van, az igénylő legkorábban másnap kaphatja meg. A behozott dokumentumokat egy hétig őrizzük, ha az olvasó nem jelentkezik érte, visszaküldjük a raktárba.
A hírlapok, képeslapok és az általános érdeklődésre igényt tartó időszaki kiadványok a hírlapolvasóban találhatók.

 

Tájékoztatás:

A tájékoztató szolgálatot személyesen, levélben vagy telefonon bárki igénybe veheti. Általános, illetve közhasznú tájékoztatás a teljes nyitvatartási időben kérhető.
A könyvtár az alábbi területeken nyújt átfogóbb, ill. mélyebb szakirodalmi tájékoztatást:

 • nyelv- és irodalomtudomány, szépirodalom

 • helyismeret, helytörténet

 • történelem, politika

 • könyvtártudomány

A tájékoztatás az alábbi szolgáltatásokra terjed ki:

 • szóbeli tájékoztatás

 • írásos tájékoztatás

 • retrospektív irodalomkutatás

 • kurrens irodalomfigyelés

 

Egyéb szolgáltatások:

 • Csoportos könyvtárlátogatások: Előzetes jelentkezés alapján fogadjuk az oktatási intézmények tanulócsoportjait könyvtárlátogatásra, könyvtárhasználati és szaktárgyi órák tartására.

 • Felkérésre az iskolai könyvtárak és a községek könyvtárai számára szakmódszertani segítséget nyújtunk.

 • Az intézmény lehetővé teszi a hírlapolvasó alkalmi bérbevételét. Ezt minden esetben az intézmény igazgatójától kell igényelni.

 • A könyvtár olvasói és más érdeklődők részt vehetnek a könyvtár irodalmi, művészeti, ismeretterjesztő és tudományos rendezvényein. Kérésre meghívót küldünk.

 • A valamilyen okból ágyhoz kötött, mozgáskorlátozott olvasóknak az igényelt dokumentumokat házhoz visszük.


 

A hírlapolvasó használata:

Az itt elhelyezett időszaki kiadványok csak helyben használhatók. Egyszerre legfeljebb 3 dokumentum tarthat magánál egy olvasó.

 

Az olvasói PC-munkaállomások használati rendje:

Az olvasói PC-ket a tárgyévben beiratkozott olvasók használhatják. A használatot az ügyeletes olvasószolgálatos felügyeli, nála kell regisztrálni, a használat célját be kell jelenteni, majd a használat után aláírással igazolni a szolgáltatás igénybevételét.

 • a gépek nyitvatartási napokon 9 – 18 között használhatóak, 17:30-kor a géphasználatot be kell fejezni.

 • csak a könyvtári tevékenységgel összefüggő géphasználatot és a telepített irodai programcsomag használatát engedélyezzük. (könyvtári vonatkozású kutatás a weben, on-line katalógusok használata, stb.)

 • dokumentumok nyomtatása térítés ellenében lehetséges 20,- Ft/oldal, lehetőség van szkennelésre 50,- Ft/oldal

 • a dokumentumok másolására a szerzői jogi törvény előírásai érvényesek, azt kérjük betartani!

A használati szabályokat megszegő olvasókat a kizárjuk a szolgáltatásból!

 

Egyéb rendelkezések:

 • A könyvtárba behozott saját dokumentumokat érkezéskor és távozáskor meg kell mutatni az ügyeletes könyvtárosnak.

 • A közösséget, társadalmi tulajdont sértő, a jelen szabályzatban foglaltakat figyelmen kívül hagyó olvasót az igazgató meghatározott időre kizárhatja a könyvtár használatából.

 • A könyvtár egész területén tilos a dohányzás, valamint a mobiltelefonok használata!

 • A könyvtár a szolgáltatási díjakat évente állapítja meg, illetve szükség esetén módosítja a könyvtár vezetősége.

 

V. A könyvtár olvasói terei, gyűjteményei

Kézikönyvtár

 • Általános és szaklexikonok, enciklopédiák

 • Monográfiák, tanulmányok

 • Adattárak

 • Térképek

 • Albumok

 • Olvasói PC munkaállomások

 • Mikrofilm-leolvasó

Hírlapolvasó

 • Napilapok és folyóiratok

 • Versek (kölcsönözhetők)

 • Olvasótermi szépirodalom

 • AV dokumentumok

 • AV berendezések

Kölcsönzőtér

 • Szépirodalom A/Z (A fal melletti polcokon)

 • Kötelező olvasmányok, Jókai Mór művei

 • Szakirodalom 0/9 (középen álló polcokon)

 • Új könyvek, bestseller böngészde

 • Kölcsönző és tájékoztató munkaállomás

 • Katalógusok

 • Fénymásoló

Jókai- és helyismereti gyűjtemény (prézens anyag)

 • Jókai Mór összes művei, tanulmányok, monográfiák, képek, dokumentumok

 • Helyismereti monográfiák, tanulmányok, lexikonok, képek, AV dokumentumok, apró nyomtatványok, szakdolgozatok, kéziratok

(az olvasószolgálatostól vagy a helyismereti könyvtárostól kérhető)

 

VI. Nyitva tartás

 • Hétfő  Szünnap

 • Kedd  9-18

 • Szerda  9-18

 • Csütörtök  9-18

 • Péntek  9-18

 • Szombat  9-12, 13-17

 • Vasárnap  szünnap

A könyvtár a fenti nyitva tartástól való eltérés esetén (ünnepi és/vagy nyári nyitva tartás, zárás) külön értesíti látogatóit, olvasóit.

 

Komárom, 2007. február 26.

 

György Károlyné Rabi Lenke
könyvtárigazgató